eu

Сигнатура: EUPPbCBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: арх. Белин Моллов
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с политиките и програмите на ЕС за устойчиво градско развитие и с фондовете за финансиране. Тя изгражда умения за разработване на проекти за усвояване на средствата от ЕС и правилата за тяхното управление и приложение.

EU Urban Policy and Programmes: The module introduces the EU policies and programmes for sustainable urban development and the available funds for financial support. It creates skills for projects proposals preparation for assimilation of funds and the guidelines and rules for its management and implementation.

Повече за модула: Модулът запознава студентите с текущите политики и програми на Европейския съюз в сферата на устойчивото градско развитие, както и с фондовете за тяхното финансиране. В рамките на модула, студентите разработват проект за усвояване на средствата от ЕС, чрез стратегическа програма за развитие на дадена община или група общини.


Транспортна връзка Варна – Русе