25_cen_sys_spec_centrove-crop

Сигнатура: RGPbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 5 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината развива умения за интегрирано управление на определена територия. Придобиват се умения за прилагане на методи за стратегическо планиране в реални задачи. Създава се отношение към териториалните ресурси и реалните ценности на обществото и урбанистичния потенциал.

Regional Development – Project: This course develops skills for integrated management of certain territory. Skills are acquired for application of strategic planning methods to real tasks. An approach to regional resources, real social values, and the urban potential is developed.

Повече за модула: Този проект развива у студентите нови умения за интегрирано управление на по-голяма териториална единица – регион. С оглед на ресурсите, урбанистичния потенциал и обществените ценности, студентите разработват стратегически проект за развитие, обхващайки различни урбанизирани и природни територии. Работата върху толкова голяма територия е новост за студентите и изисква прилагането на различни познания и техники на планиране, които са застъпени в модула по регионално планиране от същия семестър.


Проект за развитие на Софийския регион

Разработването на проекта е свързано с модула Регионално планиране