bistrica-top

По-широк контекст на планирането

  • През третата година студентите задълбочават познанията си в областите
    • управление
    • законодателство и
    • администриране
  • Широкият спектър от избираеми модули позволява на студентите да се ориентират към привлекателна за тях сфера