Дипломна работа: Теоретично проучване или Дипломен проект

Сигнатура: DPLPbCBU_M
ECTS: 20,0
Статут: Задължителен
Семестър: 3 (зимен, дипломна работа)
Аудиторни часове (общо): 300
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 300
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 300
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: ръководител катедра, дипломен ръководител
Форма на оценяване: Дипломен проект със самостоятелна оценка

Анотация: Дипломната работа има за цел да демонстрира придобитите знания и умения за концептуално осмисляне на актуални урбанистични проблеми, разработване на методически подходи за решаването им и прилагането им в конкретен социален и пространствен контекст. Тя обхваща две нива: (а) концептуално – формулиране и осмисляне на урбанистичен проблем; обосноваване на пътищата за решаването му; изграждане на методически подход за урбанистична намеса; (б) приложно ниво – илюстриране на възможностите на подхода в казус(и) от българската практика. Съдържа до 50 страници текст (максимум 20 хиляди думи); структурирани в основни раздели (увод, обосновка за избора и изследване на разглеждания проблем, концепция и методически подход, практическо приложение в избран казус, заключение.

dragalevci

 


Защита на дипломна работа

Сигнатура: DPLEbCBU_M
ECTS: 10,0
Статут: Задължителен
Семестър: 3 (зимен, дипломна работа)
Аудиторни часове (общо): 0
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 0
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 300
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: ръководител катедра, дипломен ръководител
Форма на оценяване: Защита на дипломна работа

Анотация: Дипломната работа се представя за защита в дигитален вид и в подвързана разпечатка – албум (формат А3). Основните резултати на дипломната работа се представят в 6 табла (формат А0), оформени по преценка на автора и отразяващи коректно и в ясна последователност целите, основните етапи и резултатите на изследването. Очаква се на защитата дипломантът да представи: убедително аргументиран избор на значим урбанистичен проблем за разглеждане; ясна и убедително аргументирана авторска позиция, изложена чрез ефективна устна и и графична комуникация; правилно изградена и балансирана структура на изследването.

Diploma Thesis – Presentation: The Diploma Project is presented both in electronic form and as a bound paper – album (A3 format). The main outcomes of the Diploma Project are presented in 6 tables (A0 format), arranged at the author’s discretion and reflecting correctly and with a clear subsequence the purposes, main stages and results of the study. During the oral presentation students are expected to present: well-grounded choice of significant urban problem for consideration; clear and convincing author’s standpoint presented through an effective oral and graphic communication; correctly developed and balanced structure of study.

Дипломно проучване

prouchvane-1

prouchvane-2

prouchvane-3

Дипломно проучване: www.petkovstudio.com/prouchvane.pptx

prouchvane-17

prouchvane-18

prouchvane-25

@SlideShare

Dragalevtsi_view

Дипломна клаузура

Резюме

Задание

I. Обща постановка

Един от най-ярките моменти в урбанистичното развитие на столицата след 1989 година е бурното разрастване на вилните зони около доскоро спряганите за селски покрайнини на София – Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево и Горна баня, които станаха нарицателно за места, в които българският хайлайф се уединява. На преден план излиза логичният въпрос – заприличали ли са на капиталистическите предградия от западно-европейски тип и какво ги различава от социалистическите им предшественици?

Повечето изследвания обикновено се насочват към два различни, като че ли отдалечени проблема, без авторите да си дават сметка, че те са взаимно свързани и основни за обитателите на тези квартали – от една страна противопоставянето на местни и новодошли и от друга –трансформацията на вилни зони и земеделски земи в територии за целогодишно обитаване.

Квартал Драгалевци е интересен и с появилите се нови жилищни форми в затворена висококатегорийна среда за обитаване, както и как те се вписват в съществуващата, вече градска, структура и архитектурна рамка.

Повечето литературни източници разказват за сгушен в пазвите на Витоша, намиращ се недалеч от центъра на София привлекателен по своя архитектурен облик столичен квартал, който „крие“ своята неповторима хубост и очарование. Драгалевци е основния подход към Природен парк „Витоша“ и отправна точка на първия организиран масов туристически поход, поведен от Алеко Константинов. Целият недълъг маршрут от Южната дъга на Софийски околовръстен път до планината е благоустроена и почти изцяло застроена територия в регулация. Едно задълбочено урбанистично изследване трябва да постави в центъра публичните пространства и изявата на природните ценности.

II. Цел и задачи на проекта

ЦЕЛ: Формиране на урбанистична концепция за устойчиво развитие на квартал Драгалевци, чрез изява на връзката София-Витоша в публичните пространства.

От дипломното проучване са възприети следните основни принципи:
– Постигане на интегрална градска среда
– Проникване на отдих и обслужване в жилищните ареали
– Демократичност на достъпа
– Идентичност на средата
– Изява на природните дадености и
– Оптимизиране на комуникационните връзки

Поставени са и две ограничения: (1) Постигане на реалистична концепция и (2) Насочване на малки урбанистични намеси

ЗАДАЧИ:

 • Анализ на историческото развитие и извеждане на ключовите моменти, имащи значение за урбанизацията на територията
 • Преходът село-сателит-периферия – естествен процес и административни решения
 • Идентичност и конфликт, ежедневни практики, улицата като публично пространство
 • Анализ на ОУП, ПУП и измененията им
 • Участници в урбанистичната практика
 • Местоположение на Драгалевци и връзки
 • Анализ на сферите обитаване, труд, отдих и обслужване
 • Динамика в собствеността, проблеми на социалната и техническа инфраструктура
 • Преглед на други научни изследвания и примери
 • Извеждане на проблемна карта, устройствени аспекти, модел на развитие с различни зони и намеси в тях
 • Система от насоки за разработване на ПУП

III. Съдържание:

 1. Албум формат А3 с приблизителен обем около 60 страници, заедно с илюстрациите и снимките – основно изложение на темата
 2. Шест табла 70 / 100 см, показващи следните схеми
  • Табло 1: Цел, задачи и териториален обхват, включващо също схеми на историческото развитие и местоположението в градската структура
  • Табло 2: проблемна карта и анализ на публичните пространства (показана върху опорен план)
  • Табло 3: Локализация на нови жилищни групи и комплекси – примери, връзка със съществуващите жилищни зони, изводи
  • Табло 4: Теоретичен модел на развитие, като в допълващи схеми могат да се покажат предвижданията на Общия устройствен план на Столична община, изява на нови пешеходни маршрути и резервирани терени за изграждане на социалната инфраструктура
  • Табло 5: Урбанистична концепция за развитие на квартал Драгалевци с анализ около оформящите се различни зони
  • Табло 6: Насоки към подробен устройствен план – за регулация и застрояване върху част от територията

Албум на дипломната работа

https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci00.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/white-3307x2339.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci01.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci02.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci03.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci04.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci05.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci06.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci07.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci08.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci09.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci10.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci11.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci12.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci13.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci14.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci15.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci17.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci18.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci19.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci20.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci21.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci22.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci22-1.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci23.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci24.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci25.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci26.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci27.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci28.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci29.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci30.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci31.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci32.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci33.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci34.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci35.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci36.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci37.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci38.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci39.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci40.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci41.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci42.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci43.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci44.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci45.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci46.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci47.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci48.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci49.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci50.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci51.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci52.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci53.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci54.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci55.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci56.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci57.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci58.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci59.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci60.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci61.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci62.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci63.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci64.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci65.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci66.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci67.jpg?resize=604%2C427
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci68.jpg?resize=604%2C427
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci69.jpg?resize=604%2C427
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Dragalevci70.jpg?resize=604%2C427

 

@SlideShare

dragalevci-1

dragalevci-2

dragalevci-3

Табла от защита на дипломна работа: www.petkovstudio.com/dragalevci.pptx

dragalevci-4

dragalevci-5

dragalevci-7

Резюме

Настоящият дипломен проект представлява своеобразен отказ от социалното инженерство и опит за изграждане на интегрирана реалистична концепция за урбанистично развитие на квартал Драгалевци, която да стъпва на базата на изследване върху живота и нуждите на обитателите и ползвателите на тази територия.

Връзката София-Витоша, освен като чисто визуално и комуникационно направление е естествено подсказана от факта, че именно природните дадености привличат нови обитатели, освен разбира се, местоположението.

Разработката подробно изследва идентичностите и конфликтите в градската среда. От една страна след промените от 1989 година всички жители са се оказали в нови условия и дори ежедневните практики на местните жители са загубили своя смисъл. Като основни предпоставки за възникване на конфликти могат да бъдат посочени праговете за достъп, оградите, липсата на контакти с новозаселилите се и дори ако щете нестопанисваните имоти и забавянето в изграждането на инфраструктурата. Техническите проводи, като че ли са само “за богатите”, а нищо ново не се случва около обществените обекти. По документи Драгалевци има само 5,5 хиляди души и това блокира стартирането на нови проекти.

Изявата на връзката София-Витоша е търсена през публичните пространства (основно улици и площади), като:

 • привличащи активности и хора отвън;
 • място за среща на различните социални групи;
 • изява на природните дадености като идентичност;
 • основни подходи към Природен парк “Витоша”.

В дипломната работа е обърнато специално внимание на противопоставянето на богаташките гета и мечтания дом, на презастрояването мултифункционалните обслужващи зони срещу “намалените” показатели, в определените от Общия устройствен план на Столична община зони за природна защита.

Социалното пространство е пречупено през няколко емпирични изследвания, разглеждащи неравенствата, проекции на ежедневните практики във физическото пространство и обратния процес – как техническите параметри на средата оказват влияние върху живота на хората.

При формирането на урбанистичната концепция за развитие на Драгалевци не е подминат и административния подход с анализ на предвижданията на общите и подробните планове, като и техните изменения, дори и в исторически план. Направил съм опит да се вгледам и в различните актьори в процеса на планиране, включително инвеститорите.

Основните принципи и устройствените аспекти следват теоретичен модел на развитие, от който личи ключовото местоположение на Драгалевци в градската тъкан.

Дадените насоки, от една страна са ориентирани към малки, но ефективни урбанистични намеси, но от друга – формират цялостен поглед върху територията с очертаване на зони на уплътняване, зони на реконструкция и предвиждания за овладяване на нови земеделски земи.

Върху конкретна част от Драгалевци е предложено развитие на базата на нов регулационен план по реда на чл. 16 от Закона за устройство на територията, чиито приоритети са целесъобразната транспортна и техническа инфраструктура, рационалното поместване на
обществени обекти и удобната връзка с контактната територия.

 

към всички снимки от албума

Рецензия

dragalevci

Рецензия на гл. ас. д-р арх. Милена Ташева-Петрова

Една от най-динамично променили се до неузнаваемост територии в урбанистичното развитие на столицата през последните 20 години са някогашните вилните зони около селата и сегашни Софийски квартали в Витошката яка. Именно проблемите на тези квартали и невъзможността да бъде регулирано развитието в тях в полза на публичните интереси бяха и най-често дискутираните теми на обществените обсъждания, свързани с изработването и последвалото изменение на ОУП на град София и столична община, както и на съпровождащите ги ОВОС, Екологична оценка и Оценка за съвместимост.

Изборът на тема показва професионална ангажираност и изправя дипломанта пред предизвикателството да даде своя отговор на актуален, сложен и интересен в професионално отношение проблем, който въпреки установената към момента управленската рамка, продължава да бъде във фокуса на дебатите между професионалисти, политици и граждани.

Целта на дипломната работа е „формирането на урбанистична концепция за устойчиво развитие на кв. Драгалевци, чрез изява на връзката София-Витоша в публичните пространства“.

Дипломният проект съдържа албум от 6 табла с проучвания, анализи, синтезни схеми, концепция за пространствена организация, градоустройствено решение и поясняващи решението схеми. В последователните етапи на работа, от дипломанта са постигнати следните резултати:

 • Задълбочено са проследени, анализирани и синтезирани в исторически план връзката град София и НП “Витоша” , както и трансформацията на Драгалевци от село към жилищен квартал през последните 100 години.
 • Демонстрирани са умения за обработка и синтез на огромно количество информация, както и възможност за боравене с категории и понятия, използвани от гранични на урбанизма дисциплини.
 • Предложена е концепция за пространствена организация, основаваща се на доброто познаване на територията и предлагаща “малки, но ефективни урбанистични намеси”,
 • Предложено е зониране на територията, като са очертани зони за уплътняване, зони на реконструкция и зони за овладяване на нови земеделски земи;
 • Направен е опит за прилагане на чл. 16 от ЗУТ върху конкретна част от кв. Драгалевци при изготвянето на регулационен план, като заявените от автора приоритети са: “целесъобразната транспортна и техническа инфраструктура, рационалното поместване на обществени обекти и удобната връзка с контактната територия”.
 • Предложено е градоустройствено решение на хомогенна жилищна територия, което представя техническите възможностите на дипломанта, но до известна степен не се съобразява със съществуващите имотни и квартални структури. Повтаряемостта като композиционен принцип в случая е от една страна израз на идеята за равнопоставеност и консерватизъм в система “Обитаване”, а от друга – ограничител за изграждане на уникална и разнообразна среда и привличане на обитатели с различни жилищни нужди.

Отворени остават и следните въпроси:

 • С какви други дейности може да се групират елементите на социалната инфраструктура така, че те да се трансформират в дейности и услуги с реална потребителска стойност?
 • Кои са възможните партньори на районната администрация и източници на финансиране, които да гарантират дългосрочни резултати при обновяването и изграждането на социалната инфраструктура?
 • Къде е границата между формалните и неформалните отношения, и какви инструменти (освен наличните при съществуващата законодателна рамка) са необходими за привличането на обществеността и местните жители като реален участник в създаването, обновяването и управлението на публичните пространства и каква ролята би следвало да поеме районната администрация в този процес?

Към казаното по-горе, рецензентът добавя следните препоръки и бележки относно структурата на дипломната работа, които могат да бъдат взети под внимание в една по-нататъшна работа по темата:

 • В дипломната работа се забелязва дисбаланс по отношение на аналитично-синтезната и проектната част в полза на първата.
 • Емпиричните изследвания (отделните примери за жилищните групи и комплекси) могат да бъдат обособени в приложение в края на дипломната работа, а в основния текст да се акцентира върху обобщенията и изводите от изчерпателно описаните реализирани и предвидени проекти. Същото се отнася и за приложените примери от чужбина.
 • Многото и дълги коректно цитирани чужди неавторски текстове могат да бъдат изведени като бележки в края на всяка глава.

Похвално е ясно изразеното в текстовата част авторово становище по разглежданата проблематика, което обаче, много повече би се откроило ако журналистическият стил се замести с академичен.

В заключение следва да се отбележи, че авторовите изследвания демонстрират натрупаните знания в процеса на обучение в магистърската програма по специалност “Урбанизъм”, а представеният дипломен проект показва професионален подход при предлагането на мерки за разрешаването на част от проблемите на Витошката яка. Отбелязаните дискусионни моменти в рецензията не оспорват значимостта на постигнатото от автора, а представляват повод за по-нататъшно развитие на синтезната част и практико-приложните аспекти на дипломната работа. Представената дипломна работа предлага професионално отношение към темата, което ми дава основание да предложа на почитаемите членове на Държавната дипломна комисия да оценят достойнствата й, и заслужено да присъдят на неговия автор Благой Петков образователно-квалификационната степен Магистър “Урбанист”.

2-ри февруари 2011 година, град София

Връчване на дипломите на випуск 2011

gallery_271

 

Оценки
Среден успех от курса на обучение и от дипломирането

Снимка: uacg.bg

Оценка на дипломната работа: мн. добър 4,50
Оценка от защита на дипломната работа: мн. добър 4,75

Среден успех от дипломирането: мн. добър 4,58
Общ хорариум за дипломиране: 900
Брой кредити от дипломиране: 30

Среден успех от курса на обучение: отличен 5,50
Общ брой кредити от курса на обучение: 64
Общ брой кредити от курса на следване: 94 (вкл. от дипломиране)

Допълнителни материали

 

Подробни устройствени планове за територията на квартал Драгалевци

detailed-development-plans-34

detailed-development-plans-46

detailed-development-plans-40

@SlideShare


Свобода и регулация в развитието на Драгалевци, Свобода и регулация на градската икономика, Магистърска програма Градски изследвания

regulation-and-economy-1-1024

regulation-and-economy-47-1024

regulation-and-economy-45-1024

@SlideShare


Албум с избрани проекти (portfolio): www.petkovstudio.com/portfolio.pdf

youtube

видео презентация

 

Списък с всички публикации

0

Ден на отворените улици 2019

На 22-ри септември автомобилите от булевард “Марица” отстъпиха мястото си на хората и пътното платно се превърна в зона за спорт, танци и забавления. В Деня без автомобили пилотното издание на ДенПовече информация
By : Благой Петков | сеп. 22, 2019
0

Старт на строежа на нова зала “Дунав”

Първа копка на нова зала “Дунав” в район “Северен” направиха кметът Иван Тотев и ресорният заместник-кмет Георги Титюков. Спортът има особено място в управлението на Пловдив, а успехите ни са много големи.Повече информация
By : Благой Петков | сеп. 18, 2019
0

Богата програма в Пловдив за Европейската седмица на мобилността

Инициативата “Европейска седмица на мобилността” от 16-ти до 22-ри септември на Европейската комисия, ще се проведе в Община Пловдив с разнообразна програма от събития. Темата на кампанията е “Безопасно ходене и колоездене”Повече информация
By : Благой Петков | сеп. 12, 2019
0

Алея на Олимпийската слава

През 2017 година се създаде Клуб на Олимпийския медалист, чиято цел е да работи по посока популяризиране на спорта сред деца и младежи и мотивацията им към здравословен начин на живот. ВПовече информация
By : Благой Петков | сеп. 9, 2019
0

Конференция Placemaking Connected

БГ Бъди активен Ви кани да станете част от конференцията Placemaking Connected, която ще се проведе на 1-ви декември 2018 година (събота) в Тютюневия град в Пловдив. Събитието ще събере на едноПовече информация
By : Благой Петков | ное. 5, 2018
0

Покана: Световен ден на урбанизма

Уважаеми колеги, Катедра Градоустройство има удоволствието да Ви покани на тазгодишното събитие, с което ще отбележим Световния ден на урбанизма. Ще се радваме заедно да направим празника запомнящ се! Партниращи в организиранетоПовече информация
By : Благой Петков | ное. 1, 2018
0

Plovdiv 2018 ICF canoe sprint Junior and U23 world championships

Световно първенство по кану-каяк в Пловдив Гребният канал в Пловдив ще събере елита на кану-каяка в следващите дни. 1200 състезатели от 69 държави ще мерят сили в Световния шампионат за юноши, девойки,Повече информация
By : Благой Петков | юли 26, 2018
0

World Town Planning Day 2017

Катедра Градоустройство отбеляза Световния ден на урбанизма и 15-годишнината на специалността Урбанизъм. Честит професионален празник на всички колеги! Анкета: Какво означава за Вас урбанизма?
By : Благой Петков | ное. 8, 2017
0

alternative urban mobility

Кръгла маса на тема “Алтернативна градска мобилност” към всички снимки от албума “От 115 км велоалеи в България, изградени по оперативна програма “Региони в растеж”, 48 километра са изградени в Пловдив. ТоваПовече информация
By : Благой Петков | ное. 3, 2017
0

urban standart

Градски стандарт Източник: bgplanning.org   Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на градската среда Заключително събитие по проекта
By : Благой Петков | окт. 31, 2017
0

the city forum

ФОРУМ ГРАДЪТ се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп за шеста поредна година. Целта му е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете иПовече информация
By : Благой Петков | окт. 26, 2017
0

workshop

Интердисциплинарен студентски уъркшоп
By : Благой Петков | сеп. 26, 2017
0

EUROPEAN MOBILITY WEEK 2017

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 16-22 СЕПТЕМВРИ 2017 Община Пловдив ще участва за пореден път в инициативата Европейска седмица на мобилността, като отново ще покрие и трите направления: активности и събития в периода отПовече информация
By : Благой Петков | сеп. 9, 2017
0

Canoe Sprint European & Paracanoe European Championships 2017

През 2017 година Българската федерация по кану-каяк ще бъде домакин на Европейско първенство по кану-каяк за мъже и жени
By : Благой Петков | юни 14, 2017
0

Drawing Day

Да рисуваме ЗАЕДНО 200 деца се включиха в международната инициатива Да рисуваме ЗАЕДНО, която се проведе на Гребната база в Пловдив. Събитието се организира от 10 години, тръгвайки от Сиатъл. Идеята еПовече информация
By : Благой Петков | юни 3, 2017
0

Kapana Fest

Капана фест препълни квартала. Петото издание на пъстрия фестивал стартира при засилен интерес. Родната шевица е безспорен фаворит на Капана. Велико Търново, София, Бургас, Габрово, Пазарджик, Хасково – това са само част от градовете,Повече информация
By : Благой Петков | юни 2, 2017
0

Youth Spaces

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА МЛАДЕЖКИ ПРОСТРАНСТВА 14-18 ЮНИ, ВАРНА Европейската младежка столица – Варна 2017 ще бъде домакин на едно от най-големите младежки мрежови събития: Национална среща Младежки пространства – изграждане на среда за младежка работа,Повече информация
By : Благой Петков | май 14, 2017
0

Young Entrepreneur of Plovdiv for 2017

Иванина Черкезова е Най-добрият млад предприемач на Община Пловдив за тази година. Младата дама и нейният екип спечелиха престижната оценка на журито и наградата от 7000 лева за идеята им за приготвянеПовече информация
By : Благой Петков | мар. 21, 2017
0

Models for Conservation and Regeneration of Historic Areas in Sofia

Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София Източник: sofia-agk.com Сборникът е резултат от изследвания, реализирани с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 към Столична Община,Повече информация
By : Благой Петков | ян. 9, 2017
0

Contemrorary Urban Planning in the European Context

Градоустройството в България през XX и XXI век в контекста на Европейското Автори: проф. д.н. арх. Иван Никифоров и д-р. арх. Мила Никифорова 2006 година, издателство Славена ISBN: 9786191900657 Представяне на книгата вПовече информация
By : Благой Петков | ян. 9, 2017
0

Stanilia Stamenova is Sportist of Plovdiv for 2016

Домакини на ежегодните награди са господин Георги Титюков, заместник кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика” на Община Пловдив и дирекция “Спорт и младежки дейности” с директор господин Петър Зехтински. Отличието Спортист на Пловдив заПовече информация
By : Благой Петков | дек. 13, 2016
0

Movement is Health

Движението е здраве
By : Благой Петков | ное. 30, 2016

World Town Planning Day 2016

Катедра Градоустройство при УАСГ Ви кани на СЕДМИЦА НА УРБАНИЗМА по повод СВЕТОВЕН ДЕН на УРБАНИЗМА 2016   How Do We Plan Our World
By : Благой Петков | ное. 7, 2016
0

ECA European canoe sprint juniors & U23 championships Plovdiv 2016

Watch the finals of the ECA European Canoe Sprint Juniors U23 Plovdiv 2016 online Live Stream will be available: From 14 July to 17 July 2016 @ plovdiv.canoe-bg.com
By : Благой Петков | юли 7, 2016
0

Development Plans 2016

“Само 12 от 265 общини в България имат приети и действащи общи устройствени планове. По-голямата част от останалите са предприели действия за изработване на ОУП, като процедурите са на различен етап отПовече информация
By : Благой Петков | юни 16, 2016
0

Ph.D. Seminar

На 14-ти и 15-ти юни 2016 година се проведе ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на катедра Градоустройство към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Програма на семинара (график на представяне) Докторантите в катедратаПовече информация
By : Благой Петков | юни 15, 2016
0

Share Yavorov

Съюз на урбанистите в България търси доброволци за проекта
By : Благой Петков | май 1, 2016
0

Vision for Youth – Let’s Look in the Same Direction

На 21-ви март 2016 година имах удоволствието да участвам в кръгла маса на тема Визия за младежта – да гледаме в една посока, на която Елизабет Хауг от изследователския институт “Агдер Рисърч” представи добрите практики на НорвегияПовече информация
By : Благой Петков | мар. 21, 2016

Concept for Spatial Development of Plovdiv

Концепция за пространствено развитие на Община Пловдив На 19-ти февруари 2015 година имах удоволствието да присъствам на заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към Община Пловдив, на което беПовече информация
By : Благой Петков | февр. 19, 2016

Urban Planning Day 2015

8-ми ноември – световен ден на урбанизма На 9-ти ноември 2015 година тържествено беше отбелязан световния ден на урбанизма. Професионалната общност от настоящи и бивши преподаватели в полето на урбанизма, съмишленици, колеги,Повече информация
By : Благой Петков | ное. 9, 2015
0

Marketing Business Talks

Зад витрината на маркетинга 7-мото издание на Business Talks, организирано от The Business Institute стартира с темата The Marketing Backstage: Цифрите зад маркетинга и завърши с продължителен и забавен нетуъркинг по всички въпроси.Повече информация
By : Благой Петков | ное. 4, 2015
0

Why Do You Love Pirin?

А ти защо обичаш Пирин? На 7-ми юли 2015 година имах удоволствието да присъствам на Алтернативно обществено обсъждане на плана за управление на Национален парк “Пирин”. Актуализацията на плана се извършва веднъж на 10 години,Повече информация
By : Благой Петков | юли 7, 2015
0

Spatial Planning 6

На 14-ти и 15-ти май 2015 година се осъществи шестата научно-приложна конференция ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – VI организирана катедра Градоустройство към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезияПовече информация
By : Благой Петков | май 15, 2015

The City Academy 2015

  В първия панел ГРАДОВЕ – ОПИТЪТ ГОВОРИ: Предизвикателствата пред архитектите, инженерите и градските лидери, свързани с развитието на съвременните градове на конференцията Академия Градът 2015: форум градове, сгради и инфраструктура – опитът говори доц.Повече информация
By : Благой Петков | апр. 28, 2015

Greener Sofia

Зелената и транспортната системи в София: от конфликти към синхрон Имах удоволствието да участвам в организирания от Българския център за зелена икономика двудневен семинар, чиято цел беше да се намерят решения за синхронизиранетоПовече информация
By : Благой Петков | апр. 26, 2015

Realisation of Urban Planners

доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) София Реализация на завършилите програмите по урбанизъм в УАСГ Изследването е представено на конференцията Академия Градът 2015: форум градове, сгради и инфраструктура –Повече информация
By : Благой Петков | апр. 25, 2015
0

Alternative MBA

На 16-ти декември 2014 година имах удоволствието да посетя деня на отворени врати в модул Управление на промяната на Alternative MBA (aMBA) Запознахме се и разговаряхме с участниците от втори випуск на програмата, коитоПовече информация
By : Благой Петков | дек. 16, 2014
0

Teambuilding and Leadership

В периода от 29-ти до 31-ви октомври 2014 година имах удоволствието да участвам в организираното от “Българска консултантска организация” ЕООД специализирано обучение за служителите на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) на тема УспешниятПовече информация
By : Благой Петков | окт. 31, 2014
0

Spatial Planning Conference

Програма на конференция ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ (3), 11-ти ноември 2011 година, проведена заедно с честването на международния ден на урбанизма 8-ми ноември
By : Благой Петков | юни 16, 2014
0

Introduction to Public Administration

Удостоверение № 73898 от 14-ти май 2014 година на Института по публична администрация за успешно завършен курс Въведение в държавната служба Материали от курса: Доклад за състоянието на администрацията 2012 Презентация по модул 3. СтатутПовече информация
By : Благой Петков | май 14, 2014

Think Global – Act Local

SISiety: Мисли глобално – действай локално Екипи от по четирима души развиха интересни модели как хората лесно и бързо да споделят приключенията си на път, когато отиват на гости на баба, да разгледатПовече информация
By : Благой Петков | мар. 18, 2014
0

Water and the City

Празнично отбелязване на световния ден на урбанизма – програма
By : Благой Петков | ное. 8, 2013

10 years Urban Planning in Bulgaria

10 години специалност Урбанизъм в България Изминаха 10 години, откакто специалността Урбанизъм обогатява палитрата от професионални направления, в които се обучават студентите в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Този времеви отрязъкПовече информация
By : Благой Петков | ное. 8, 2012
0

Lilyana Pavlova to Urban Planners

Вие имате ключова роля като специалисти. Призвани сте да отговорите на предизвикателството с компетентност, професионализъм и високи етични стандарти. Вече 10 години вие, младите български урбанисти, създавате проекти, които заслужават внимание и предизвикватПовече информация
By : Благой Петков | ное. 8, 2012
0

World Town Planning Day 2011

Световен ден на урбанизма 8-ми ноември 2011 година
By : Благой Петков | ное. 8, 2011
0

Sofia 2020

Стратегия за обществените пространства на София – създаване на места (PLACEMAKING) – пространство НДК  
By : Благой Петков | юни 25, 2011
0

Spatial Planning 2

ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ (2) Програма, доклади и презентации Пълна програма на конференцията 19-ти и 20-ти май 2011 година Презентация на доц. Е. Димитрова Доклад на арх. А. Смолянов Доклад на арх. П. СотироваПовече информация
By : Благой Петков | май 19, 2011

Let’s Make City

РАБОТИЛНИЦА: ДА СИ НАПРАВИМ ГРАД по случай световния ден на урбанизма 8-ми ноември повече за събитието: asub.info Програма на конференция на тема Градоустройството – проблеми и перспективи
By : Благой Петков | ное. 8, 2010
0

Spatial Development Glossary

източник: coe.int ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ Европейска конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията (CEMAT), 14-та сесия, Лисабон, Португалия, 26-27 октомври 2006 година, издание на Съвета на Европа, септември 2009 година, превод отПовече информация
By : Благой Петков | окт. 1, 2010