PROEKTI_PUBLICHNA_ZONA_IPGVR_PLOVDIV_Final

Сигнатура: PLPbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с процеса на формиране и прилагане на урбанистични политики. Създават се умения за анализ, оценка, вземане на решение и управление в процеса на промени. Създава се отношение към възможните конфликти между участниците в различните нива на управление.

Social Policy: The subject provides knowledge on the leading trends and forces in the processes of global social changes and their reflection on urban development. Students are acquainted with the social processes as urban factors and develop an attitude towards the socio-cultural variety. Skills are acquired for the application of methods and techniques in the study of social change’s processes.

Повече за модула: Урбанистичната политика моделира начините, по които си взаимодействат градовете и регионите. Тази дисциплина запознава студентите с политическите процеси, които оказват влияние върху урбанизираната среда, разглежда теории и методи за управление на равнище град, регион и държава, както и представя специфични политики (жилищна, енергийна, социална) и тяхното отражение върху населените места.