O16_Hero_PowerPoint

Сигнатура: LCSbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Валери Иванов
Форма на оценяване: Текуща оценка

Анотация: Дисциплината разкрива необходимите умения за учене и комуникация в урбанистичната практика. Придобиват се знания относно основните техники за анализ на писмени, визуални, графични и цифрови данни. Разглежда се оптимизацията на самоорганизацията и професионалната работа в екип. Развиват се умения за комуникации – писмени, словесни, графични.

Повече за модула: Модулът развива основни умения за ползване на различни информационни източници, техния анализ и приложение в урбанистичната практика. Разглеждат се основи на работния процес, самостоятелното обучение и подготовка, работата в екип и разпределянето на задачите, както и техниките за графични, словесни и писмени комуникации и за представяне на идеи и проекти. Набляга се и върху чисто техническата страна на процеса учене и различните начини и методи за постигане на по-добри резултати.

Learning and Communication Skills:

The module aims at developing study and communication skills, important for the planning profession.

Learning outcomes:

  • Knowledge of study aids and analysis techniques for written, visual, graphic and numeric data.
  • Skills in successful learning and practical application of knowledge. Skills in written, oral and graphic presentation and in word processing.
  • Attitudes required for academic and professional work, both individually and in team in particular rigor, commitment, self-organization, respect for others.