malina-scale-model-header

Сигнатура: RSDPbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината обобщава знанията за организационните, административните, финансовите и правните аспекти в процеса на планиране на жилищните територии, усъвършенства уменията за практическо решаване на техните проблеми. Придобиват се познания за етапите и елементите в процеса на проучване, планиране и проектиране на жилищни територии. Създава се отношение към различните типове и стандарти на обитаване.

Housing Project: The subject summarises the knowledge on the organizational, administrative, financial and legal aspects in the process of residential areas planning, masters the skills for practical solution of their problems. Knowledge is gained on the stages and elements of the process of studying, planning and design of residential areas. An approach is developed towards the different types and standards of dwelling.

 

Повече за модула: Проектът фокусира вниманието на студентите върху планирането на жилищни територии, тяхната хармонична вътрешна организация и комуникация с околните такива. Студентите изготвят подробен устройствен план – План за застрояване и прилагат научените норми в жилищното строителство, планират озеленени площи, паркоместа, пешеходни алеи и организират транспортните връзки и обслужващите обекти в територията.

 

Жилищна структура

Галерия

Жилищен квартал “Малина Палас” в Божурище

bojurishte-housing-project-1-1024

 

housing-project-1-1024

 

housing-project-14-1024

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

(резюме)

Местоположението, природните дадености и мястото на разглежданата територия в общата концепция за развитие на град Божурище и прилежащите селища предполагат развитие на жилищна среда с висок стандарт на обитаване – нисък коефициент на интензивност, малка плътност на застрояване и обширни и богато озеленени пространства.

Проведени са процедури по урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти в съответствие с член 16 (градска комасация)от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като общината обединява своите активи и изгражда социалната инфраструктура в комплексна среда в центъра на разглежданата територия. В близост се предвижда изграждане на социални жилища, по принципа на споделена собственост, с които да се реализира програма за инвестиране в човешки потенциал (млади работещи семейства, които разбира се внасят големи местни данъци и такси), така че да се избегне перспективата “богаташко гето”.

Около този комплексен център се предвиждат обслужващи функции от ежедневно естество, докато тази територия контактна с вече оформилото се обслужване с периодичен характер.

Предвижда се изграждане на едноетажна детска градина (3 групи), шест-класно училище (4 нормални кабинета и 2 малки, комбинирани с лаборатории – компютърно обучение и труд и техника) на две нива и интегриран общински център, който да съвместява столова / ресторант, кафетерия с библиотека, спортна зала и фитнес, забавачница и зали за извънкласни дейности в първите два етажа, както и жилищна / хотелска част (за младежи в неравностойно положение).

В северозападната част на комплекса е поместен спа хотел, обграден със спортни съоръжения в паркова среда, които да допълнят рекреационните дейности.

В един от кварталите се предвижда изграждане на комплекс от редови къщи и апартаментни сгради от типа “къща върху къща” – горният апартамент ползва покрива на долния за тераса, като и двата са със самостоятелни входове.

По основните пътни артерии се предвиждат места за паркиране за гостите на комплекса, обградени с улично озеленяване.

 

Албум

 

Забележка:
Връзките в албума (LOOKBOOK) на проекта водят към съответното изображение от галерията

публикация в блог

https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд1.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд2.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд3.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд4.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд5.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд6.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд7.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд8.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд9.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд10.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд11.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд12.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд13.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд14.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд15.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд16.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд17.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд18.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд19.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд20.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд21.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд22.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд23.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд24.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд25.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд26.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд27.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд28.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд29.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд30.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд31.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд32.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд33.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд34.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд35.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд36.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд37.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд38.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд39.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд40.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд41.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд42.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд43.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд44.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд45.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд46.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд47.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд48.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд49.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд50.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд51.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд52.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд53.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд54.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд55.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд56.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд57.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд58.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд59.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд60.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд61.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд62.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд63.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд64.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд65.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд66.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд67.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд68.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд69.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд70.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд71.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд72.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд73.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд74.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд75.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд76.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд77.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд78.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд79.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд80.jpg?resize=604%2C340

 

Галерия

Жилищен квартал “Малина Палас” в Божурище

1-3D Ortho 1

1) Апартаментен хотел (а) с вилни сгради (б) и спортна зона (в)

(2) 3D Ortho 4

2) Общински културно-информационен център (вкл. социални услуги) със спортна база (с) и магазин (м)

(3) 3D Ortho 5

3) Социални жилища – споделено закупуване (субсидирано наемане) с вътрешно-квартално озеленяване с публичен достъп (+)

site

4) Начално училище заобиколено от богато озеленяване

(4) 3D Ortho 5

(+) Вътрешно-кварталната паркова среда е свързана с пешеходни алеи, които водят до образователната инфраструктура (4 и 5) и другите елементи на зелената система (6 и 7) и обслужването

5) Детска градина

(5) 3D Ortho 3

7) Алея за разходки покрай река

6) Улично озеленяване и паркиране по основните улици, по които са разположени магазини и заведения (по план за застрояване) с връзка към (7) и към (+) вътрешно-квартално озеленяване с публичен достъп 

(6) 3D Ortho 2

 

към всички снимки от галерията на проекта