malina-scale-model-header

Сигнатура: RSDPbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината обобщава знанията за организационните, административните, финансовите и правните аспекти в процеса на планиране на жилищните територии, усъвършенства уменията за практическо решаване на техните проблеми. Придобиват се познания за етапите и елементите в процеса на проучване, планиране и проектиране на жилищни територии. Създава се отношение към различните типове и стандарти на обитаване.

Housing Project: The subject summarises the knowledge on the organizational, administrative, financial and legal aspects in the process of residential areas planning, masters the skills for practical solution of their problems. Knowledge is gained on the stages and elements of the process of studying, planning and design of residential areas. An approach is developed towards the different types and standards of dwelling.

 

Повече за модула: Проектът фокусира вниманието на студентите върху планирането на жилищни територии, тяхната хармонична вътрешна организация и комуникация с околните такива. Студентите изготвят подробен устройствен план – План за застрояване и прилагат научените норми в жилищното строителство, планират озеленени площи, паркоместа, пешеходни алеи и организират транспортните връзки и обслужващите обекти в територията.

 

Жилищна структура

Галерия

Жилищен квартал „Малина Палас“ в Божурище

bojurishte-housing-project-1-1024

 

housing-project-1-1024

 

housing-project-14-1024

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

(резюме)

Местоположението, природните дадености и мястото на разглежданата територия в общата концепция за развитие на град Божурище и прилежащите селища предполагат развитие на жилищна среда с висок стандарт на обитаване – нисък коефициент на интензивност, малка плътност на застрояване и обширни и богато озеленени пространства.

Проведени са процедури по урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти в съответствие с член 16 (градска комасация)от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като общината обединява своите активи и изгражда социалната инфраструктура в комплексна среда в центъра на разглежданата територия. В близост се предвижда изграждане на социални жилища, по принципа на споделена собственост, с които да се реализира програма за инвестиране в човешки потенциал (млади работещи семейства, които разбира се внасят големи местни данъци и такси), така че да се избегне перспективата „богаташко гето“.

Около този комплексен център се предвиждат обслужващи функции от ежедневно естество, докато тази територия контактна с вече оформилото се обслужване с периодичен характер.

Предвижда се изграждане на едноетажна детска градина (3 групи), шест-класно училище (4 нормални кабинета и 2 малки, комбинирани с лаборатории – компютърно обучение и труд и техника) на две нива и интегриран общински център, който да съвместява столова / ресторант, кафетерия с библиотека, спортна зала и фитнес, забавачница и зали за извънкласни дейности в първите два етажа, както и жилищна / хотелска част (за младежи в неравностойно положение).

В северозападната част на комплекса е поместен спа хотел, обграден със спортни съоръжения в паркова среда, които да допълнят рекреационните дейности.

В един от кварталите се предвижда изграждане на комплекс от редови къщи и апартаментни сгради от типа „къща върху къща“ – горният апартамент ползва покрива на долния за тераса, като и двата са със самостоятелни входове.

По основните пътни артерии се предвиждат места за паркиране за гостите на комплекса, обградени с улично озеленяване.

 

Албум

 

Забележка:
Връзките в албума (LOOKBOOK) на проекта водят към съответното изображение от галерията

публикация в блог

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд1-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд2-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд3-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд4-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд5-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд6-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд7-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд8-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд9-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд10-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд11-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд12-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд13-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд14-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд15-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд16-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд17-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд18-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд19-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд20-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд21-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд22-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд23-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд24-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд25-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд26-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд27-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд28-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд29-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд30-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд31-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд32-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд33-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд34-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд35-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд36-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд37-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд38-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд39-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд40-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд41-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд42-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд43-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд44-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд45-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд46-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд47-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд48-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд49-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд50-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд51-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд52-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд53-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд54-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд55-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд56-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд57-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд58-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд59-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд60-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд61-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд62-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд63-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд64-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд65-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд66-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд67-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд68-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд69-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд70-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд71-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд72-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд73-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд74-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд75-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд76-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд77-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд78-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд79-1200x675.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/Слайд80-1200x675.jpg

 

Галерия

Жилищен квартал „Малина Палас“ в Божурище

1-3D Ortho 1

1) Апартаментен хотел (а) с вилни сгради (б) и спортна зона (в)

(2) 3D Ortho 4

2) Общински културно-информационен център (вкл. социални услуги) със спортна база (с) и магазин (м)

(3) 3D Ortho 5

3) Социални жилища – споделено закупуване (субсидирано наемане) с вътрешно-квартално озеленяване с публичен достъп (+)

site

4) Начално училище заобиколено от богато озеленяване

(4) 3D Ortho 5

(+) Вътрешно-кварталната паркова среда е свързана с пешеходни алеи, които водят до образователната инфраструктура (4 и 5) и другите елементи на зелената система (6 и 7) и обслужването

5) Детска градина

(5) 3D Ortho 3

7) Алея за разходки покрай река

6) Улично озеленяване и паркиране по основните улици, по които са разположени магазини и заведения (по план за застрояване) с връзка към (7) и към (+) вътрешно-квартално озеленяване с публичен достъп 

(6) 3D Ortho 2

 

към всички снимки от галерията на проекта