plovdiv-shema

Сигнатура: RESMbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 7 (зимен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р Георги Калушев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основните методи прилагани в събирането на база данни, подготовката, структурирането и представянето на информация, дипломна работа и научни изследвания в урбанистичната практика. Придобиват се умения за структуриране на идеи и използване на количествени и качествени методи за научен анализ и познания относно целите и подходите при приложението на научни изследвания. Създава се отношение към научните изследвания като неразделна част от процеса на планиране.

Research Methods: Students are acquainted with the basic methods applicable to data acquisition, preparation, structuring and presentation of information, diploma thesis and scientific research in the urban practice. Skills are acquired for structuring of ideas and using quantitative and qualitative methods for scientific analysis and gathering knowledge related to objectives and approaches for application of scientific research. A sense of scientific research is cultivated as an inseparable part of the planning process.

 

Количествени методи
Качествени методи
Анализ
Синтез

 

Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти

Дипломна работа

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с основните методи за съставяне на бази данни, с подготовката, структурирането и представянето на информация за целите на тяхната дипломна работа и на проекти в урбанистичната практика. Младите специалисти придобиват умения за обосноваване и структуриране на своите изследвания и използването на количествени и качествени методи за научен анализ и синтез.


В модула студентите подбират и задълбочават познанията си в подходящите научни методи за своята дипломната работа