urban-design

Сигнатура: URDbEBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 1 (зимен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Тодор Булев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината задълбочава познанията на студентите за градските пространства и им дава нови знания за тяхното обзавеждане с малки архитектурни съоръжения и елементите на градския дизайн. Придобиват се познания за взаимовръзките между функционалното съдържание (формата и размерите на градските пространства) и градския дизайн както и отношение към материала, формата, цвета и осветлението. Създават се умения за използване на малките архитектурни съоръжения и градския дизайн при определяне на функциите на градските пространства.

Urban Design: This subject deepens the knowledge of students on urban space and gives them new knowledge about filling the space with small architectural structures and the elements of urban design. Students are acquainted with the interrelations between the functional content (the form and size of urban spaces) and the urban design; they develop a sense of material, shape, colour and lighting. Skills are acquired for using the small architectural structures and urban design in the determination of the urban spaces’ functions.

Повече за модула: Дисциплината предлага на студентите да задълбочат познанията си за градския дизайн и по-конкретно – за обзавеждането на градските пространства с различни съоръжения и произведения на изкуството. Студентите разработват практическа задача, в която съчетават удовлетворяването нуждите на населението с естетическото си виждане за една по-привлекателна и уютна градска среда, съчетаваща и балансираща цветове и форми.

Другите студенти за модула:

“Градският дизайн е едно от трите основни подразделения на урбанизма. Този модул е особено интересен за онези студенти, които са по-скоро художествени натури и имат усещане за естетика. Той предлага изграждането на умения както за съставянето на подробен устройствен план, така и за вникването в архитектурния облик на средата. Всеки от нас някога се е чувствал подразнен, когато се натъкне на сграда или сгради, на които сякаш не им е там мястото. В този смисъл градският дизайн помага да се осмисли градската среда като архитектурна цялост, посредством проекти и упражнения, включващи занимания с фасади, силуети, височини и детайли.”

Христина Ковачева

Курсови задачи