KPRO_PLOVDIV_RESUME

Сигнатура: RUEbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: н.с. I ст. ик. Стойко Дошеков
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината прави връзка между регионалното и градско развитие и теориите за икономическо развитие. Придобиват се познания относно основните принципи и правила на икономическото развитие и умения за икономически анализ и определяне на основни проблеми. Създава се отношение към земята и собствеността и ефективното им използуване.

Regional and Urban Economics: The module’s aim is to bridge between regional and urban development and economic development theories. Knowledge is obtained of the main principles and rules of economic development as well as abilities to carry out economic analysis and define priority problems. Attitude is shaped towards land and property and their effective use.

Повече за модула: Модулът запознава студентите с процесите и основните принципи в икономиката, като се обръща особено внимание на българските региони, техните характеристики и икономическо развитие. Студентите изучават методи за анализ на икономическото състояние на дадена територия и дефинирането на подходящи мерки за решаване на нейните трудности с цел правилното функциониране на градските и регионалните системи.


Може ли Пловдив да реши своите проблеми в съществуващите си административни граници