OUP-Sofia-29-transport

Сигнатура: TRSbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 3 (зимен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите със съвременните тенденции за развитие на транспортните системи, методите за тяхното проектиране и връзката с пространственото планиране. Работа се концентрира върху решаването в екип на значителен обхват от комуникационни проблеми. Придобиват се умения за анализ, идентифициране и оценка на проблемите на транспортните политики. Създава се отношение към конфликтите, възникващи в сферата на градски транспорт.

Transport Systems: The module aims to rise the students’ awareness and knowledge of contemporary trends and concepts concerning city transport system development together with the methods of planning of those systems and the links between transport, spatial and functional planning. Knowledge and abilities for design work concentrated upon considerable scope of communication problems as well as team work abilities are obtained. Abilities to identify and assess the problems of transport policies are developed. Sensitivity is aimed to achieve towards the interests and conflicts occurring in the sphere of city transportation.

Повече за модула: Транспортът има значително влияние върху развитието на урбанизираната среда, от пространствена и от функционална гледна точка. Този модул запознава студентите със съвременните предизвикателства и тенденции в развитието на транспортните системи, както и с основните принципи на тяхното планиране. Разглеждат се и се изследват различните видове транспорт, техните взаимовръзки и пространствено отражение, както и влиянието им върху развитието на селищата.