so2

Сигнатура: STM2bCBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 5 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р Александър Цветков
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)

Анотация: Дисциплината развива умения за прилагане на различни техники за анализ в урбанистичната практика. Придобиват се умения за избор на подходящи техники за анализ на данни. Създава се отношение към потребността от обективност и различието при интерпретацията на резултатите.

Statistical Methods – II: The module develops skills to apply different methods of analysis in planning practice. Abilities for selection of appropriate analytical methods are obtained. Attitude is shaped towards the necessity of precise assessment and the variable scope of the results’ interpretations.

Повече за модула: Дисциплината дава възможност на студентите да приложат на практика наученото през първия модул по статистически методи. Разработва се изследователска курсова работа, търсеща зависимост между различни явления и процеси, използвайки реални статистически данни за територия по избор на студента. Развиват се умения за прилагане на различните техники за анализ в урбанистичната практика и тълкуване на резултатите за целите на проекта.


Изследване на връзка между замърсяването на въздуха със серен диоксид и смъртността и заболеваемостта по видове и като цяло за територията на Република България по области