lavele

Сигнатура: REMbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Земеустройство и аграрно развитие
Водещ преподавател: доц. д-р инж. Анни Делиева
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината развива управленски умения по отношение прилагането им към отделни проблемни ситуации, свързани с имоти, граници, оценяване, разработване и финансиране на проекти. Придобиват се познания за организационните функции и стратегии и ролята на недвижимия имот в постигането на целите и задачите на организацията. Създава се отношение към финансовата възвръщаемост и оперативната производителност в процеса на подобрение и реконструкция на недвижимите имоти.

Real Estate Management: This subject builds up managerial skills to be applied to individual problematic cases related to properties, boundaries, assessment, development and financing of projects. Knowledge is obtained on the organizational functions and strategies as well as the role of the real estate in reaching the goals of an organisation. An approach towards the return on investment is developed as well as to the operative performance in the process of betterment and reconstruction of real estates.

Повече за модула: Модулът развива умения за управление на земи и имоти и свързаните с тях въпроси относно разработване, оценяване и финансиране на проекти. Студентите изготвят бизнес план, като обръщат внимание на финансовата възвращаемост и оперативната производителност за подобряване и реконструкция на недвижими имоти.

 

София
Улица Лавеле – проект по модула Управление на земи и имоти

Задание

Квартал 254
Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти

Резюме


Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти в квартал 254, Централна градска част на София

Страница на проекта: lavele.petkovstudio.com

@SlideShare

 

youtube  Aлбум на проекта: files.petkovstudio.com/lavele.pptx

 

към всички снимки от албума

Задание

Към Вас се е обърнал собственик, който е придобил съществена собственост в карето зад Съдебната палата. Кварталът опира на улиците „Алабин“, „Позитано“, „Княз Борис 1“ и „Лавеле“.

Собственикът притежава в момента около 1/2 от имотите (земя и сгради) и се опитва да закупи и останалите имоти. Той не е сигурен какво ще прави, когато придобие всичките имоти от този квартал. Стремежът му е да спечели колкото е възможно повече в дългосрочен план.

Не Ви е даден списък на собствениците и наемателите, но е допустимо, след като направите оглед на имотите да правите разумни допускания по отношение на тях, както и за плащаните наеми и срокове на договорите за наем.

Собственикът се интересува как ще управлявате недвижимите имоти през следващите десет години.

Изложете ясно:

  1. Описанието на недвижимите имоти в портфейла.
  2. Стратегията за портфейла от недвижими имоти.
  3. Политиката при използване на недвижимите имоти.
  4. Рутинните въпроси, с които ще се занимавате.
  5. Проучванията и анализите, които ще извършите.

Забележки:

  1. При разработването на доклада може да правите разумни допускания за имотите.
  2. При представянето на доклада за Вашата управленска философия бъдете убедителен, че сте способен.

София, април 2008 година, доц. д-р инж. А. Делиева и доц. д-р инж. А. Стоева

Резюме

Стратегия за развитие на портфейл от недвижими имоти

scenarios

advantages

1. Описанието на недвижимите имоти в портфейла.

В момента портфейлът включва сградата в строеж в УПИ V и трите сгради, които са паметници на културата в УПИ II. Районът е развиващ се, а местоположението му, непосредствено зад Съдебната палата, предполага изграждане на офис площи. Препоръчвам незабавно да се започнат процедури по възстановяване на строителни книжа за първият имот. Сградите във втория са в лошо физическо състояние. На партерните етажи в тях сега се помещават магазини и заведение, а на второ ниво – адвокатски кантори.

2. Стратегията за портфейла от недвижими имоти.

Предлагам развитие на портфейла от имоти – закупуване на УПИ III и УПИ IV и създаване на обща концепция „Групов паметник на културата“, който да обедини сградите в УПИ II и Музеят на Министерството на Вътрешните Работи, чиято сграда също е паметник на културата. Собственикът не може да придобие музея, но по този начин може да запази средата му от бъдещи негативни намеси и така макар и да не притежава всички имоти в квартала, на практика той ще може да изгради обща среда. Концепцията включва реконструкция на сградата в строеж и добавяне на нови „стъклени“ обеми, които да не подтиснат, а напротив – да подчертаят паметниците в комплекса. Това ще намали и дължимият наем сгради (който в България се заплаща от наемодателя, а не от наемателя).

На всеки един етап проектът трябва да бъде съгласуван с Института за Паметниците на Културата, но аз препоръчвам да бъде разработван в тясно сътрудничество с държавните експерти и да не се разчита на процедурите на мълчаливо съгласие. За да се осигури по-голям обем в РЗП (позволен от Общия Устройствен План), може да се предложи партерното ниво да бъде открито публично пространство с голяма светла височина, осигуряващо и добър визуален контакт със сградите паметници.

Да се избере такова решение, че да е възможно поетапно изграждане като по този начин може наемателите на площите от УПИ II да се изместят в новата сграда в УПИ V.

Промените в Закона за Устройство на Територията от 2007 година дават възможност за изграждане на публични обекти върху имоти частна собственост и обратно (във връзка с изграждането на метро, подлези и т.н.). Те позволяват да се усвои земята под бъдещата трамвайна спирка (в северната част на имота) и изгради подземен паркинг като може той да има и рампа там.

Във връзка с поетапното изграждане е възможно отначало достъпът до паркоместата в ниво сутерен да се осигури чрез товарен асансьор, а в последствие да се организира обща система за паркиране – вход от асансьор, като автомобилът се насочва със светлинна сигнализация към местото, което трябва да заеме и изход от рампа, като системата ще следи потоците вход и изход да не се засекат.

Препоръчвам още от инвестиционните проектни проучвания да бъде придобита собственост върху УПИ III и УПИ IV, като в никакъв случай да не се продават площи преди рекламата на комплекса и оценка на реалната стойност.

З. Политиката при използване на недвижимите имоти.

Препоръчвам собственикът да запази офис площите а да продаде административните площи, магазините и заведенията в партерно ниво. Също така последното ниво да бъде заето от апартаменти тип „Пентхаус“, от чиято продажба инвеститорът ще спечели в пъти повече от колкото от наем.

4. Рутинни въпроси.

Предлагам собственикът да се специализира в отдаване на офис площи за адвокатски кантори, като осигури комплексно обслужване, включително малка правна библиотека или да покани една от фирмите поддържащи правна информационна система. За целта да се създаде компания, която да управлява комплекса. Заедно с това тя може да организира културни събития, изложби, коктейли и празници, да създаде каталог на наемателите, списание и т.н. Да се рекламират културните събития, а не комплекса.

5. Проучвания и анализи. Пазарно проучване на нивата на наемите и продажбите за различните типове и видове имоти за района:

Извършеното проучване показва, че най-голяма доходност ще донесе продажба на административни площи, магазини и заведения в партерно ниво, както и на апартаменти в последно ниво (високи цени при продажба и ниски наемни), но запазване и отдаване под наем на офис площи в другите нива.