analisys

Сигнатура: UAPbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Елена Димитрова
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината има за цел да разкрие спецификата на анализа на градската среда, като се придобиват знания за елементите и процесите в урбанистичното пространство. Създава се критично отношение към ценностите и качествата на средата. Придобиват се умения за анализ на градската среда.

Повече за модула: Това е един от основните модули, изграждащи разбирането за града. Град София е обект на урбанистичното изследване в тази дисциплина, чрез множество посещения и занимания извън лекционните зали. В комбинация от теоретически и практически занимания, студентите изучават методите за анализ на градската среда и на протичащите в нея процеси, придобиват познания и умения за наблюдение и критично отношение към качествата на средата и методите за въздействие върху нея.

Urban Analysis – Project:

The module aims at developing a critical awareness of the character and quality of urban spaces.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the elements and processes which create the unique character of urban spaces.
  • Skills of spatial analysis and proposals.
  • Attitude towards values of the built and natural environment.

Другите студенти за модула:

„Ще тръгна без очаквания“, си казвам и се озовавам пред УАСГ. Събираме се цялата група и тръгваме… накъде? „Към Южния парк“. Един час по-късно вече сме там и ни се поставя първата задача. „Откъде минахме и какво видяхме“. Първата ми мисъл е: „нямам никаква идея“. През цялото време докато вървяхме ми бяха много по-интересни реакциите на новите хора, с които съм се запознала, нещата, които споделят и начинът, по който го правят. Бях си поставила за цел по-скоро да анализирам тях, отколкото градската среда. Един месец по-късно, ходейки до някого, освен него забелязвах и „фона“.

Този модул ме научи да бъда по-наблюдателна, да си задавам въпроси за заобикалящата ме среда и съответно да търся отговори.

А: „Добре… Ако го направя така ще бъде ли вярно?“

Б: „В този модул няма верен или грешен начин, а само твоята гледна точка.“

Деспина Кънева

Тема: Публично – лично