plovdiv-views

Сигнатура: PRM1bCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 7 (зимен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р Александър Цветков
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основите на управлението на проекти. Придобиват се познания и умения относно системния подход в управлението на проекти във всичките фази от жизнения им цикъл. Създава се отношение към спецификата на управлението на проекти и професионалистите в организацията, които отговарят за управлението на човешки ресурси.

Project Management: Students learn the fundamentals of project management. Knowledge and skills are acquired on the system approach in all phases of a project’s life cycle. An approach to the specific features of project management is developed as well as to the communication with experts responsible for the human resources in an organization.

Повече за модула: Студентите по урбанизъм придобиват необходимите им познания за ефективно управление на проектите във всички фази на жизнения им цикъл. Работейки в екипи, младите специалисти научават похватите при планиране и изпълнение на проекти, координацията на различните специалисти, разпределението на задачи и отговорности за постигане на поставените цели и изпълнение в определените срокове.


Реконструкция на територията на Римски форум и площад Централен в град Пловдив

Информацията от проекта е използвана в разработването на дипломна работа по темата