kumarica

Сигнатура: SINbEBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 1 (зимен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Валери Иванов
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)


Концепция за изграждане на нов градски център в квартал Кумарица, Нови Искър

В модула е разработено и пред-дипломното проучване към дипломната работа на тема Драгалеци – периферията като връзка на София с Витоша