Сигнатура: UPLbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (летен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Йордан Търсанков
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината развива в студентите усет и отношение към градските пространства и форми и композиционната същност на основните елементи в градската структура. Създават се умения за критичен анализ на градската среда и отношение към абстрактните характеристики на градските пространства, определящи взаимодействието между човек и околна среда. Придобиват се познания относно принципите в градоустройственото проектиране.

Повече за модула: Модулът запознава студентите с градските пространствени форми и основните елементи в структурата на града. Разглеждат се принципите на градоустройственото проектиране, анализират се характеристиките на пространствата и взаимодействието между човека и средата. Започва по-детайлното изучаване на различните видове територии и параметрите в планирането.

Urban Planning:

The module aims at developing a sense of urban form and space.

Learning outcomes:

  • Knowledge of theoretical principles of urban planning and design.
  • Skills of composition of the basic elements of the urban structure as well as skills for environmental observations, critical comments and analysis.
  • Attitude to the abstract characteristics of the urban spaces and interaction between man and environment.