state-design-examination

Дипломна работа: Теоретично проучване или Дипломен проект и

Държавна клаузура

Държавната клаузура формира 25% от оценката на дипломната работа

Сигнатура: DPLPbCBU
ECTS: 20,0
Статут: Задължителен
Семестър: 8 (летен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 300
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 300
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 300
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: ръководител катедра, дипломен ръководител
Форма на оценяване: Дипломен проект със самостоятелна оценка

Студентите от бакалавърската програма се явяват и на Държавна клаузура, където задачата им е, в рамките на 6 часа, да разработят предложение за решаване на конкретен урбанистичен проблем.