urban-regeneration-project

Сигнатура: UREGPbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 7 (зимен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Веселина Троева
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината доразвива професионалните знания и умения и подготвя студентите за бъдещата им професионална практика. Придобиват се познания относно взаимовръзките между преструктурирането на икономическите, социалните и пространствените елементи на града и отражението им върху градското обновление. Създават се умения за прилагане на техники и провеждане на политики за обновяване на градската среда, както и отношение към социалните и културни аспекти в процесите на градско обновяване.

Urban Regeneration – Project: Students gain professional knowledge and skills for their future career. Knowledge is obtained on the interrelations between the restructuring of the economic, social and spatial elements of a town and their reflection on urban regeneration. Skills are acquired for application of techniques and pursuing policies for regeneration of urban environment, and a feeling towards the social and cultural aspects in urban regeneration processes is developed.

Градско обновяване
Лекционен модул в същия семестър

Интегрирано планиране
Проект в магистърската програма

Spatial Development
Концепция за обновяване на град Пловдив

Spatial Planning
Спортни събития и градско обновяване

Повече за модула: Този модул дава възможност на студентите да приложат на практика наученото от лекциите по Градско обновяване – техниките и политиките на обновяване от една страна, но и внимателния подход към културните и социалните аспекти от друга. Чрез разработването на проекта се придобиват познания относно връзките между преструктурирането на икономическите, социалните и пространствените елементи на града и отражението на тази намеса върху него.