3D Ortho 1

Сигнатура: CADbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 1 (зимен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Боян Георгиев
Форма на оценяване: Текуща оценка

Анотация: Дисциплината запознава студентите с компютърното проектиране и приложението му в урбанизма. Създават се умения за обработване на 2D и 3D графики с Auto CAD и отношение към методите за ползуването на компютърната графика в процеса на проектиране.

Повече за модула: Използването на компютърната графика има широко приложение в областта на урбанизма – от началните етапи на анализ и изследване на пространствените процеси до финалните документи за изобразяване на план, проект или илюстриране на политика. Този модул дава основополагащи познания за CAD системите и методите на компютърно проектиране, той създава базата, необходима за усвояването на различните софтуерни продукти, използвани от урбанистите.

Computer – Aided Design:

The module aims at introducing basics in computer aided design and its
implementation in planning.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the opportunities for 2D and 3D graphics processing with AutoCAD.
  • Skills of creating and editing 2D drawings and 3D models.
  • Attitude to the methods for using computer aided design in the planning process.