PU_NPRila

Сигнатура: LDAbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 3 (зимен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Веселина Троева
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с въздействието на разнообразната човешка дейност върху компонентите на ландшафта и с приложението на основните принципи за опазване и комплексното устройство на компонентите на ландшафта. Създават се умения за разчитане на релефа и за използване на всичките компоненти на ландшафтната архитектура в изграждането на композицията. Придобиват се познания в областта на ландшафта, неговите компоненти и участието им в изграждането на откритите пространства.

Landscape Architecture: This subject acquaints students with the influence of the diverse human activity on the components of landscape and the application of the basic principles of preservation and complex planning of landscape components. Skills are acquired for understanding the relief and using all components of landscape architecture in shaping the composition. Knowledge is obtained on the field of landscape, its components and their participation in developing the open spaces.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с въздействието на човешката дейност върху компонентите на ландшафта и с основните принципи на неговото опазване. Придобиват се познания относно видовете ландшафти, техните особености и компоненти, разглеждат се разнообразни световни практики при изграждане на откритите пространства, в устройството на природните и антропогенните ландшафти. Изучават се методите за ландшафтно планиране и проектиране и възможностите за приложението им в разнообразната дейност на урбаниста.


Национален парк „Рила“

План за управление