sg-20140512-all

Сигнатура: IPLbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Веселина Троева
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината въвежда студентите в теорията и практиката на урбаниста, като създава интерес и активно отношение към професията. Тя дава необходимите познания за обособяването на Урбанизма като самостоятелна дисциплина и естеството на градското и регионалното планиране. Създават се умния за извличане на подходяща информация от срещи, дискусии, текстове и от проучваната територия. Изгражда се разбиране относно социалните, икономическите и естетическите парадигми в урбанизма.

Повече за модула: Модулът цели да покаже на студентите същността на професията, въвежда ги в теорията и практиката на урбанизма и ги запознава с някой от най-значимите процеси в тази сфера. Модулът представя различни аспекти от работата на урбаниста – творчеството, законодателството, политиката, икономиката и дава представа за различните възможности за реализация на завършилите тази специалност. Студентите се запознават с историята на урбанизма и огромната социална отговорност на бъдещата си професия.

Introduction to Planning:

The module aims at introducing planning theory and practice and to enthuse students to become active learners in planning.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the origin and scope of planning and the scope of town and regional planning.
  • Skills of observation, communication and data analysis from meetings, discussions, texts, plans and site visits.
  • Awareness of different attitudes and values about social, economic and aesthetic context of planning.