economy-crop

Сигнатура: MMEbCBU_M
ECTS: 5,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 90
Катедра:
Водещ преподавател:
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основните концепции в макро и микроикономиката и дава познания относно икономическите системи, международния им контекст, управлението на икономиката, процеса на вземане на решение, използването на ресурсите, спецификата на пазара, бизнес средата и ролята на държавата.

Macroeconomics and Microeconomics: The module introduces the key concepts in macro and microeconomics and develops knowledge about the economic systems, the international context of the economy, economic management, the decision making process, the use of resources, the characteristics of the market, the business environment and the role of the state.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с основите на макро и микроикономиката. Чрез разбиране на икономическите процеси за използването на ресурсите и за спецификата на пазарите, студентите придобиват ключови познания за ролята на бизнеса и на държавата във формирането на урбанизираната среда.