technical-infrastructure

Сигнатура: TINbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 5 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Минчо Ненчев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с предизвикателствата пред урбанистичното развитие на страните в Европа. Придобиват се знания за различни страни от техническото развитие на обществото. Придобиват се умения за анализ на политиката на България и Европейския съюз върху Урбанистичното развитие. Създава се отношение към околната среда.

Technical Infrastructure: This subject acquaints students with the challenges before the urban development of the European countries. Knowledge on the different aspects of technological innovations’ impact on the society is obtained. Skills are acquired for analysis of the policies of Bulgaria and European Union on urban development. A sense of environment is cultivated.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с основите на инфраструктурните системи в урбанизираната среда и връзката им с нейното развитие. Студентите придобиват основни познания за функционирането и планирането на техническата инфраструктура на населените места. Разглеждат се методите за намаляване на въздействието върху околната среда на ВиК мрежите, електропреносната мрежа и т.н.


Замърсени въздушни басейни