Назад към страницата на доктората
Среда за млади хора

 

конспект

1. Влияние на политическите, икономическите, културните, социалните и екологични процеси и тенденции върху развитието на градовете. Съвременните процеси на глобализация и урбанизма.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

2. Пространствено планиране – теоретични основи. Равнища на пространственото планиране, нормативна база и планова осигуреност. Анализ на състоянието на пространственото планиране в България.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

3. Световни и европейски политики за развитие и пространствено планиране – исторически преглед и съвременни тенденции. Влиянието им върху регионалното развитие и пространственото планиране в България.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

4. Основни теории за развитието на градовете. Теории за градовете на бъдещето.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

5. Планова и пространствена структура на населените места. Основни фактори, влияещи върху плановата и пространствена организация на населените места.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

6. Съвременни аспекти на урбанистично развитие, „преоткриване“ на съвременния град – безопасност, комфорт, достъпност, културна идентичност, използване на културното наследство при градското планиране, мениджмънт и маркетинг на града.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

7. Градското обновяване в световната практика – дефиниция, принципи, етапи. Участие на обществеността, частния и държавния сектор. Създаване на партньорства – модели и типове. Примери.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

8. Съвременни проблеми на урбанизираните територии в Република България – нормативна уредба, планова осигуреност, пространствена характеристика, естетически и екологически особености.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

9. Разрастването на урбанизираните територии в Европа – тенденции и предизвикателства.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

10. Устойчивият град – тенденции, характерни проблеми и перспективи.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

11. Централни градски зони – същност, значение, развитие и перспективи.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

12. Съвременни тенденции в организацията на средата за отдих. Влияние на природо-географските и антропогенни характеристики.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ